"Strzelił w długi róg bramkarza" - Dariusz Szpakowski, tv
 

STATUT

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

§ 1 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, dalej zwane Stowarzyszeniem, działa na mocy Prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu.

§ 2 Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym twórczo-zawodowym, o celach nie zarobkowych, zrzeszeniem osób fizycznych, wykonujących zawód dziennikarza. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna. Do Stowarzyszenia może wstąpić dziennikarz-cudzoziemiec, który nie ma stałego zameldowania w Polsce.

§ 3 Stowarzyszenie szanuje indywidualne prawo do przekonań i poglądów.

§ 4 Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą naczelnych władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 6

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność przez pracę społeczną swoich członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach sformułowanych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków, także gdy są pracownikami.

§ 7

1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały na wniosek co najmniej 15 członków. Oddział Stowarzyszenia może mieć osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały zagraniczne.

§ 8 Stowarzyszenie stosuje odznaki i pieczęcie na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach.

§ 9 Stowarzyszenie ma prawo należeć do międzynarodowych organizacji dziennikarskich.

Rozdział II: Cele Stowarzyszenia i środki działania

§ 10 Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej,

2. działalność kulturalna, edukacyjna, socjalna i sportowo-turystyczna na rzecz członków,

3. działanie na rzecz osiągania wysokich kwalifikacji moralnych i zawodowych dziennikarzy,

4. ochrona godności i etyki zawodu,

5. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych wiążących się z pracą dziennikarską, reprezentowanie oraz ochrona twórczych i zawodowych, materialnych i społecznych potrzeb dziennikarzy.

§ 11 Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

1. prowadzenie:

– szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, seminariów i konferencji otwartych dla upowszechniania wiedzy o komunikacji społecznej,

– badań, analiz i ocen funkcjonowania mediów, wykonywania zawodu dziennikarza, upowszechniania informacji i przestrzegania praw i wolności obywatelskich,

2. działalność w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 i w poniższych punktach będzie prowadzona za pośrednictwem zakładów, oddziałów, kół redakcyjnych, środowiskowych lub terenowych oraz klubów twórczych,

3. podejmowanie wspólnych inicjatyw z władzami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, technicznymi, ekonomicznymi itp. na zasadach partnerstwa,

4. współpracę ze związkami zawodowymi w zakresie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia oraz ochrony interesów pracowniczych,

5. partnerskie kontakty z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą, inicjowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym i kulturalnym, społecznym i wypoczynkowym,

6. ochronę warunków pracy i obronę interesów zawodowych w zakresie przewidzianym prawem,

7. udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w sprawach wynikłych w związku z wykonywaniem pracy dziennikarskiej,

8. organizowanie pomocy socjalnej dla członków i ich rodzin .

9. działalność gospodarczą, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyodrębnione na ograniczonym lub pełnym rozrachunku zakłady własne w § 12.

§12 Stowarzyszenie może na podstawie uchwały Zarządu Głównego prowadzić działalność gospodarczą, przez tworzone dla tego celu zakłady własne, której przedmiotem jest:

– Wydawanie książek (22.11 Z PKD),

– Wydawanie gazet (22.12 Z PKD),

– Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13 Z PKD),

– Pozostała działalność wydawnicza (22.15 Z PKD),

– Drukowanie gazet (22.21 Z PKD),

– Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22 Z PKD),

– Introligatorstwo (22.23 Z PKD),

– Działalność usługowa związana z poligrafią (22.25 Z PKD),

– Działalność w zakresie oprogramowania (72.20 Z PKD),

– Przetwarzanie danych (72.30 Z PKD),

– Działalność związana z bazami danych (72.40 Z PKD),

– Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14 A PKD),

– Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20 I PKD),

– Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83 Z PKD),

– Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84 A PKD),

– Produkcja filmów i nagrań video (92.11 Z PKD),

– Działalność organizacji profesjonalnych (91.12 Z PKD),

– Działalność agencji informacyjnych (92.40 Z PKD),

– Działalność muzeów (92.52 A PKD),

– Ochrona zabytków (92.52 B PKD),

– Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05. Z PKD).

– Działalność hotelowa i gastronomiczna (51.11. Z PKD), restauracje (55.30. Z PKD).

Zarząd Stowarzyszenia powołując zakład ustala regulamin jego funkcjonowania, wyodrębnia majątek (środki) powierzone dla prowadzenia działalności i ustala zasady rozrachunku oraz udziela pełnomocnictwa osobie powoływanej do kierowania zakładem.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia:

1) będąca dziennikarzem, publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem-emerytem albo rencistą,

2) legitymująca się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo że praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

§ 14 O przyjęciu członka decyduje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny w formie uchwały, na wniosek zainteresowanego poparty rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia i na podstawie pozytywnej opinii Komisji Członkowskiej Oddziału W razie decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

§ 15 Zjazd Delegatów może – na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia – nadać godność członka honorowego SDP.

§ 16 Członkowie zwyczajni i honorowi należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 17

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Członek zwyczajny jest upoważniony do:

1) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2) korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia,

3) zaskarżania uchwał i orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do odpowiednich władz nadrzędnych,

4) zgłaszania opinii i wniosków w sprawach Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy i wspierający, nie będący członkiem zwyczajnym SDP, ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 18

1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1) zaangażowania w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

2) przestrzegania Statutu, regulaminów, Kodeksu Etycznego i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek i świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

§ 19 Członkostwo wygasa wskutek:

1. śmierci

2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału

3. skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż rok, po uprzednim upomnieniu

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Dziennikarskiego lub Sądu Dziennikarskiego, podjętego w wyniku naruszenia przez członka zasad statutowych, norm etycznych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów oraz działania na szkodę Stowarzyszenia

5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub utraty przez członka zdolności do czynności prawnych

6. odejścia od zawodu przy stażu członkowskim w Stowarzyszeniu poniżej 10 lat.

§ 20 Uchwałę o skreśleniu i ewentualnym reaktywowaniu praw członka podejmuje Zarząd Oddziału. Od uchwały służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§ 21 O skreśleniu lub wykluczeniu powiadamiają członka odpowiednio Zarząd albo Sąd Dziennikarski. Organy te są zobowiązane do podania przyczyny skreślenia albo wykluczenia oraz wskazania organu właściwego dla rozpatrzenia odwołania i terminu jego złożenia.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 22 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zjazd Delegatów

2) Zarząd Główny

3) Główna Komisja Rewizyjna

4) Naczelny Sąd Dziennikarski

5) Rzecznik dyscyplinarny Stowarzyszenia

6) Komisja Interwencyjna

2. Władzami Oddziału są:

1) Walne zebranie Członków Oddziału

2) Zarząd Oddziału

3) Komisja Rewizyjna Oddziału

4) Komisja Członkowska Oddziału

5) Sąd Dziennikarski.

3. Powołuje się rzeczników dyscyplinarnych Oddziałów, których zadaniem jest prowadzenie postępowania przygotowawczego i uczestniczenie w rozprawach sądów dziennikarskich. Pracą rzeczników kieruje Rzecznik Dyscyplinarny Stowarzyszenia na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 23

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków albo w II terminie z udziałem obecnych. Wybór władz przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia na jednym szczeblu.

3. Do władz mogą kandydować wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.

§ 24 Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od wyboru, zaś ich organów statutowych w ciągu dwóch miesięcy.

§ 25

1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:

a) ustania przynależności do Stowarzyszenia,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) śmierci.

 

2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku jeżeli:

a) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w 3 kolejnych posiedzeniach danego organu,

b) nie biorą udziału co najmniej przez 6 miesięcy w powierzonych im pracach danego organu.

3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza oraz podejmuje decyzję o odwołaniu członka władz organ tych władz, którego członkiem jest zainteresowany. Decyzja taka zapada większością 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionych do głosowania. Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.

4. W przypadku ustąpienia członka władz w toku kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany o kolejną osobę spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności otrzymanych głosów. Dokooptować można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków danego organu określonej Statutem.

§ 26

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej:

1) w I terminie – połowy uprawnionych do głosowania

2) w II terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż I termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie, głosowanie jest jawne, chyba że 1/4 obecnych zażąda tajnego głosowania.

Zjazd Delegatów

§ 27

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zjazd Delegatów zwyczajny ( sprawozdawczo-wyborczy ) zwoływany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia co 3 lata.

§ 28

1. W Zjeździe Delegatów udział biorą z prawem głosowania delegaci wybrani w tajnym głosowaniu na Walnych Zebraniach Oddziałów, w proporcji 1 delegat na 20 członków. Mandat delegata trwa do czasu wybrania nowych delegatów.

2. W Zjeździe Delegatów uczestniczą na prawach delegata członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i wspierający, nie będący członkami zwyczajnymi SDP i zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe Delegatów bez prawa głosowania.

§ 29

1. O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny Stowarzyszenia powiadamia delegatów i zarządy oddziałów co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Szczegółowe przepisy wyborcze uchwala Zarząd Główny Stowarzyszenia na zebraniu, na którym podejmuje uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej, powołując równocześnie Komisję Zjazdową.

3. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać wnioski na piśmie do Komisji Zjazdowej przynajmniej na 15 dni przed Zjazdem. Wnioski zgłoszone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów w trybie wolnych wniosków.

§ 30

1. Zjazd Delegatów władny jest podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania. W II terminie Zjazd podejmuje decyzje i uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.

4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Zjazdu Delegatów i powołanych na nim komisji.

§ 31 Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

1. uchwalanie i zmiana Statutu, regulaminu działania: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Zjazdu Delegatów.

2. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego,

4. analiza wniosków zgłoszonych na Zjazd przez naczelne i terenowe władze lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

7. nadawanie godności Prezesa Honorowego SDP i członków honorowych SDP,

8. wybór władz naczelnych Stowarzyszenia:

a) wybór Prezesa Stowarzyszenia,

b) 12 członków Zarządu Głównego,

c) 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

d) 7 członków Naczelnego Sądu Dziennikarskiego,

e) Rzecznika Dyscyplinarnego Stowarzyszenia,

f) 5 członków Komisji Interwencyjnej

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SDP i przeznaczeniu jego majątku.

§ 32

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,

b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) lub na pisemny wniosek co najmniej 200 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny nie później niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku.

3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd Główny

§ 33 Zarząd Główny w okresie między Zjazdami Delegatów jest najwyższą władzą, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów.

§ 34

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 12 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera: 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.

2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

3. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.

4. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż sześć razy w roku.

§ 35

1. Zarząd Główny dla obsługi działalności Stowarzyszenia zatrudnia pracowników i tworzy biuro Stowarzyszenia, ustalając regulamin jego działania.

2. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia kieruje jego biurem i działalnością gospodarczą a pracowników zatrudnia Zarząd Główny.

§ 36 Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu oraz podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tychże organizacji i na imprezy zagraniczne.

2. Zwoływanie Zjazdu Delegatów.

3. Realizacja celów i programu Stowarzyszenia oraz Zjazdu Delegatów przez kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura Zarządu Głównego oraz określanie struktury organizacyjnej jednostek Stowarzyszenia.

4. Ustalanie szczegółowych kierunków działania i okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności.

5. Określenie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń.

6. Przyjmowanie planu finansowego i rzeczowego, budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z jego wykonania.

7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, a także podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ruchomości.

8. Zatrudnianie i nadzorowanie działań pełnomocnika SDP – Dyrektora Domu Dziennikarza w Kazimierzu.

9. Zatrudnianie i nadzorowanie działań pełnomocnika SDP – Dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

10. Powoływanie i koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w tym zakładów, oddziałów terenowych wraz z możliwością ich rozwiązania.

11. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zjazdu Delegatów.

12. Uchylanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

13. Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub Statutu. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu oddziału przez Walne Zebranie Oddziałów.

14. Wnioskowanie o nadanie przez Zjazd Delegatów członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

15. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w § 17 ust. 3 oraz w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.

16. Składanie wniosków do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego o wykluczenie członka zwyczajnego pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia.

17. Występowanie w obronie zawodowych praw dziennikarzy.

18. Powoływanie, z jednoczesnym określeniem składu, zadań i czasu działania:

a) komisji zajmujących się problemami ekonomiczno-organizacyjnymi i prawnymi Stowarzyszenia,

b) Rady Honorowej Stowarzyszenia.

19. Ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.

§ 37

1. Uchwały Zarządu Głównego w sprawach określonych w § 36 p. 10 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

2. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 przysługuje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Zarządu Głównego, odwołanie do najbliższego Zjazdu Delegatów.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 38

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

§ 39 Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia (z wyłączeniem działania Naczelnego Sądu Dziennikarskiego) z punktu widzenia jej celowości, rzetelności oraz prawidłowości i zgodności ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.

2. Przedkładanie Zarządowi Głównemu protokołów z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami.

3. Prawo żądania zwołania Zjazdu Delegatów w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie i trybie ustalonym w Statucie.

4. Obowiązek zwołania zebrania Zarządu Głównego w celu analizy uwag, zaleceń i wniosków pokontrolnych.

5. Uchwalenie regulaminu działania i nadzorowanie komisji rewizyjnych oddziałów.

6. Składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

§ 40 W przypadkach określonych w § 39 ust. 3 i 4:

1. Zjazd Delegatów powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,

2. Zebranie Zarządu Głównego powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 41

1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie kontrolowanych spraw.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 42 Główna Komisja Rewizyjna uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Głównego o zmianę wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Naczelny Sąd Dziennikarski

§ 43

1. Naczelny Sąd Dziennikarski składa się z 7 sędziów, którzy wybierają ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

2. Naczelny Sąd Dziennikarski działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin działania, który pod kątem zgodności ze statutem SDP zatwierdza Zarząd Główny.

§ 44 Do zakresu działania Naczelnego Sądu Dziennikarskiego należy:

1. rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Dziennikarskich oddziałów,

2. uchwalanie regulaminu działania i sprawowanie nadzoru nad orzecznictwem i działalnością Sądów Dziennikarskich oddziałów

3. rozstrzyganie spraw, wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną, dotyczących osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia

4. orzekanie o zgodności ze Statutem norm organizacyjnych i decyzji władz Stowarzyszenia

5. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.

§ 45 Naczelny Sąd Dziennikarski jest dwuinstancyjny.

1. Naczelny Sąd Dziennikarski jako pierwsza instancja w sprawach wskazanych w § 44 ust. 3 orzeka w składzie trzyosobowym kierowanym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sądu.

2. Postępowanie przed sądami dziennikarskimi jest zgodne z zasadą równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony i możliwości odwołania do sądu wyższej instancji.

3. Sądy dziennikarskie ustalają stan faktyczny sprawy na podstawie swobodnej oceny dowodów przedstawionych przez strony postępowania.

4. Rozstrzygnięcia sądów dziennikarskich mają formę pisemnego orzeczenia doręczanego stronie wraz z uzasadnieniem.

5. Naczelny Sąd Dziennikarski rozpoznaje:

1) odwołania od orzeczeń wydanych na podstawie ust. 1 w siedmioosobowym, zmienionym składzie,

2) odwołania od orzeczeń sądów dziennikarskich oddziałów w składzie trzyosobowym.

6. Orzeczenia Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania mają charakter ostateczny.

7. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie 1 roku od powzięcia przez władze Stowarzyszenia wiadomości o naruszeniu przez niego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

8. Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 46

1. Naczelny Sąd Dziennikarski może wymierzać następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Sąd Dziennikarski może orzec opublikowanie orzeczenia w organie prasowym Stowarzyszenia.

§ 47

1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień sędziów sądów dziennikarskich oraz tryb postępowania przed Naczelnym Sądem określa regulamin (§ 43 ust. 2).

2. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego Stowarzyszenia jest prowadzenie postępowania przygotowawczego oraz uczestniczenie w rozprawach Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.

§ 48 Sędzia dziennikarski, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji. Prawomocne orzeczenie kary (z wyłączeniem upomnienia) powoduje odwołanie ukaranego sędziego z funkcji.

Komisja Interwencyjna

§ 49 Komisja Interwencyjna rozpatruje zgłoszenia dziennikarzy o naruszeniu ich praw zawodowych, podejmuje decyzje o zakresie interwencji oraz o wsparciu prawnym w porozumieniu z Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Rozdział V: Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 50

1. Oddziały powoływane są dla sprawnej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku, gdy przez rok liczba członków oddziału nie osiąga 15 członków, oddział nie działa, lub wniosek taki złożył zarząd oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 51

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 52 Do zadań Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie programu działania i budżetu oddziału oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

2. wybór i odwołanie:

1) Prezesa Oddziału,

2) 3 – 5 członków Zarządu Oddziału,

3) 3 członków Komisji Rewizyjnej,

4) 3 członków Komisji Członkowskiej,

5) 1 – 3 sędziów,

6) rzecznika dyscyplinarnego,

3. wybór i odwołanie delegatów na Zjazd Stowarzyszenia,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

5. praca nad wnioskami, które mają być zgłoszone na Zjazd Delegatów,

6. uchwalanie regulaminu pracy zarządu oddziału na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 53

1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 3 lata. Termin Walnego Zebrania, jego miejsce wraz z porządkiem dziennym podaje się do wiadomości członków na 14 dni wcześniej.

2.W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Oddziału w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej; bądź w terminie 14 dni na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Postanowienia § 30 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 54

1. Jeżeli ze względu na dużą liczbę członków oddziału nie ma możliwości odbycia Walnego zebrania w pełnym składzie członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o zebraniach w grupach środowiskowych-wybierających delegatów na Walne Zebranie Oddziału.

2. Prawo do głosowania nad uchwałami i czynne prawo wyborcze posiadają w takim przypadku wyłącznie delegaci wybrani w grupach środowiskowych w głosowaniu tajnym i proporcjonalnym do liczby członków. Proporcje takie oraz podział na grupy środowiskowe ustala uchwałą Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3.Prawo do udziału w Walnym Zebraniu wraz z udziałem w dyskusji, a także bierne prawo wyborcze posiada każdy członek oddziału.

Zarząd Oddziału

§ 55 Zarząd Oddziału kieruje pracą Stowarzyszenia na terenie swojego działania, zgodnie ze Statutem.

§ 56

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi: prezes oraz 3-5 członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Dla analizy i opracowania problemów Zarząd Oddziału może powoływać zespoły problemowe, ustalając ich zadania, okres i tryb działania.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje jego Prezes.

5. Na posiedzenia Zarządu Oddziału są zapraszani przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Dziennikarskiego.

§ 57 Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

2. wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

3. ustalanie szczegółowych kierunków i form działania oddziału,

4. prowadzenie działalności gospodarczej i zaciąganie zobowiązań finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia na podstawie posiadanych pełnomocnictw i odrębnych zezwoleń,

5. przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych,

6. uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału,

7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 58 Zarząd Oddziału, co roku zwołuje zebranie członków oddziału, na którym składa informację ze swojej działalności; do informacji ustosunkowuje się Komisja Rewizyjna. W dużych oddziałach zebrania mogą odbywać się w środowiskach.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 59

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli całokształtu działalności organizacyjnej i finansowo-gospodarczej oddziału, a w szczególności:

1) badania działalności Zarządu Oddziału z punktu widzenia celowości, prawidłowości i zgodności z prawem

2) przedstawiania Zarządowi Oddziału wniosków i zaleceń pokontrolnych,

3) zgłaszania Zarządowi Głównemu uzasadnionych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z prawem,

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków o udzielenie albo odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza kompleksową kontrolę działalności oddziału co najmniej jeden raz w roku.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału wykonując swoje zadania ściśle współpracuje z Główną Komisją Rewizyjną.

§ 60

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną.

Komisja Członkowska

§ 61

1. Każdy kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia obligatoryjnie podlega postępowaniu weryfikacyjnemu, prowadzonemu według zasad określonych regulaminem Komisji, zatwierdzonym pod katem zgodności ze statutem SDP przez ZG SDP.

2. Komisja Członkowska składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Do zakresu działania Komisji Członkowskiej należy ocena merytoryczna i formalna wniosków i udzielonych kandydatom rekomendacji.

4. Dziennikarze, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia, a na ich terenie nie ma Oddziału SDP, mogą składać wnioski bezpośrednio do Zarządu Głównego. Rozpatruje je komisja członkowska Oddziału Warszawskiego.

Sąd Polubowny

§62 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, stosując się do przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, powołuje dla potrzeb całego środowiska dziennikarskiego Sąd Polubowny.

Sąd Dziennikarski

§ 63

1. Do kompetencji Sądu Dziennikarskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących naruszenia przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu i uchwał władz lub działania na jego szkodę,

2) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

2. Sąd Dziennikarski rozpoznaje sprawę na wniosek:

1) Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,

2) Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, gdy sprawa dotyczy § 63 ust 1 pkt 1,

4) zainteresowanego członka – spór z ust. 1 pkt 2.

3. Naczelny Sąd Dziennikarski w I instancji rozpatruje sprawę zarówno w oddziałach gdzie nie ma Sądu Dziennikarskiego.

§ 64

1. Sąd Dziennikarski składa się z 3 sędziów wybieranych na Walnych Zebraniach Oddziałów. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący albo wiceprzewodniczący Sądu Dziennikarskiego ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 65

1. Sąd Dziennikarski orzeka w składzie trzyosobowym, to jest przewodniczący i dwóch członków.

2. Od orzeczeń Sądu Dziennikarskiego przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego za pośrednictwem pierwszego z nich, w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

3. Postanowienia § 45 ust 2,3,4,8 , § 47, § 48 stosuje się odpowiednio.

4. Zadaniem rzecznika dyscyplinarnego jest prowadzenie postępowania przygotowawczego i uczestniczenie w rozprawach Sądu Dziennikarskiego.

§ 66

1. Sąd Dziennikarski składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.

2. Sąd Dziennikarski działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Naczelny Sąd Dziennikarski.

Rozdział VI: Kluby Twórcze

§ 67 Podstawową formą urzeczywistnienia przez Stowarzyszenie zadań wynikających z twórczego charakteru organizacji jest działalność Klubów Twórczych.

§ 68 Kluby Twórcze mają charakter otwarty dla wszystkich dziennikarzy, członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.

§ 69 Zadaniem Klubów Twórczych jest:

1. Rozwijanie różnych form twórczości dziennikarskiej, stwarzanie swym członkom warunków dla wzbogacania wiedzy z danego zakresu poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, organizowanie dyskusji problemowych i warsztatowych, a także konferencji, sympozjów, wyjazdów terenowych i zagranicznych itp. Kluby stanowią platformę wymiany poglądów środowisk dziennikarskich z przedstawicielami różnych dziedzin życia publicznego.

2. Prowadzenie, we współpracy z instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem dziennikarzy, szkolenia problemowego i warsztatowego.

§ 70

1. Kluby Twórcze mogą mieć charakter ogólnopolski i terenowy. Kluby tworzone przez grupy dziennikarzy za zgodą Zarządu Głównego Stowarzyszenia (kluby o charakterze ogólnopolskim) i za zgodą Zarządu Oddziału (kluby terenowe) są jednostkami regulaminowymi.

2. W miarę potrzeby kluby mogą powoływać sekcje problemowe oraz terenowe. Działalność Klubów Twórczych w szczegółach określa regulamin przez nie przygotowany i zatwierdzony pod kątem zgodności ze statutem SDP przez ZG SDP.

3. Członkami klubów mogą być dziennikarze nie będący członkami SDP, ale nie mogą wchodzić do władz klubu.

Rozdział VII: Zespoły i koła

§ 71 Dziennikarze mogą grupować się w koła redakcyjne, zespoły środowiskowe lub terenowe. Udział w kołach jest dobrowolny, a ich działalność odbywa się z pomocą Zarządów Oddziałów. Wybrani przez koła i zespoły środowiskowe delegaci, o których mowa w § 54 Statutu mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Oddziału. Zespoły i koła są jednostkami regulaminowymi.

§ 72

1. Dziennikarze, członkowie Stowarzyszenia, po przejściu na emeryturę lub rentę mogą tworzyć Zespoły Dziennikarzy-Seniorów. Decyzję o ich powołaniu podejmują Zarządy Oddziałów. Przynależność do Zespołów jest dobrowolna.

2. Pracą Zespołu kieruje Zarząd, wybrany na pierwszym zebraniu Zespołu. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Zespół Dziennikarzy-Seniorów wobec władz Oddziału.

3. Współpracę Zespołów Dziennikarzy-Seniorów koordynuje Rada Zespołów Dziennikarzy-Seniorów Stowarzyszenia.

4. Regulamin Zespołów Dziennikarzy-Seniorów zatwierdzany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia – pod kątem zgodności ze statutem SDP.

5. Zespoły Dziennikarzy-Seniorów reprezentowane wobec władz Stowarzyszenia przez ich Radę są samodzielne i są jednostkami regulaminowymi.

Rozdział VIII: Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 73

1. Majątek Stowarzyszenia to nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych zezwoleń,

3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu Stowarzyszenia,

4) dywidendy należne Stowarzyszeniu z udziałów w spółkach kapitałowych,

5) dotacje (sponsoring) osób fizycznych i prawnych, darowizny, zapisy, spadki i ofiarność publiczna.

6) wpływy z działalności statutowej.

3. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe, po zaspokojeniu bieżących potrzeb Stowarzyszenia, winny być jak najszybciej przekazane na konto Stowarzyszenia. Biura Zarządów dysponują zaliczkami na finansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca kolejnego kwartału każdego roku. 20% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.

5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków – opłaty związane z członkostwem SDP.

§ 74 Działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie uchwalonego przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy planu finansowego i rzeczowego oraz budżetu Stowarzyszenia.

§ 75

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób:

1) w Zarządzie Głównym: prezesa ( wiceprezesa ) albo sekretarza generalnego oraz skarbnika,

2) w Zarządzie Oddziału: prezesa ( wiceprezesa ) oraz skarbnika.

§ 76 Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i przeznaczać osiągane dochody na cele statutowe na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 77

1. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na działalność statutową. Na mocy uchwały Zarządu Głównego, dochody z działalności gospodarczej mogą być w części przeznaczone na działalność gospodarczą Stowarzyszenia.

2. Zakłady własne – w tym Centrum Monitoringu Wolności Prasy – i Kluby Twórcze mają prawo do dysponowania funduszami, powstałymi ze źródeł innych niż środki władz Stowarzyszenia – zgodnie z regulaminem i planem finansowym. Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna mają obowiązek kontroli gospodarowania tymi funduszami.

Rozdział IX: Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 78

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie SDP może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów, powziętej większością co najmniej 1 głosu, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

3. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy projekty odpowiednich uchwał zostały dołączone do porządku obrad Zjazdu, dostarczanego wcześniej delegatom.

4. Uchwalenie i zmiana statutu wywierają skutki prawne od chwili ich podjęcia.

5. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również:

1) sposób przeprowadzenia likwidacji,

2) cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

6. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.