"Strzelił w długi róg bramkarza" - Dariusz Szpakowski, tv
 

Jak wstąpić do SDP?

Do czego upoważnia legitymacja SDP?

– do wejścia do Sejmu RP

– do bezpłatnego korzystania z usług medycznych w ambulatorium na ul. Foksal

– do zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym

poza tym:

– ułatwia zbieranie materiałów prasowych

– daje prawo bezpłatnego wstępu do większości muzeów w Europie

– zezwala na uczestniczenie w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

– zobowiązuje do przestrzegania statutu i regularnego opłacania składek

Kto może wstąpić do SDP?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia – określa statut SDP, r. III. Osoba będąca dziennikarzem publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem – emerytem lub rencistą. Również osoba legitymująca się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

Jak wygląda procedura przyjęcia do SDP?

Kandydat, mający co najmniej dwuletni staż w dziennikarstwie, wypełnia druk ankiety, na której rekomenduje go członek naszego stowarzyszenia; do deklaracji należy dołączyć wycinki prasowe z publikacjami bądź taśmy, a także fotografię.

Wszystkie te materiały należy złożyć w sekretariacie oddziału SDP, właściwego dla miejsca zamieszkania dziennikarza ubiegającego się o członkostwo. Komisja Członkowska, która je rozpatruje i kwalifikuje, zbiera się okresowo, w zależności od ilości zgłoszeń, nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni. Po wyrażeniu przez komisję pozytywnej opinii – wniosek o przyjęcie dziennikarza na członka SDP zatwierdza zarząd oddziału

Ile wynosi składka?

Za rok 2024 składka członkowska wynosi 195 zł (co stanowi: 15 zł za każdy miesiąc w roku + 15 zł na IFJ), a obniżona składka dla członków – emerytów 105 zł (co stanowi: 90 zł za rok + 15 zł na IFJ). Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek, wpłacają składkę roczną oraz dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.

 

KLIKNIJ TU I POBIERZ FORMULARZ DEKLARACJI