"Oto Dennis Rodman, od którego odeszła biała żona" - Włodzimierz Szaranowicz, tv
 
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SDP O/Katowice
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
SDP.net.pl
r 18 marca 2024

Zarząd Oddziału SDP w Katowicach podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Katowicach. Zebranie odbędzie się w piątek, 12 kwietnia o godz. 17:00 (pierwszy termin) – godz. 17:15 (drugi termin) w Klubie Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” przy ulicy Warszawskiej 47 w Katowicach.

Jednocześnie prosimy o powiadomienie pozostałych członków o terminie zebrania.

proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności Zebrania do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
8. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Oddziału SDP w Katowicach za rok obrotowy 2023.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2023.
10. Sprawozdanie z działalności Sądu Dziennikarskiego za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Oddziału SDP w Katowicach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku SDP O/Katowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Dziennikarskiego za rok obrotowy 2023.
15. Wybór delegatów na Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na kadencję 2024 – 2027.
17. Uhonorowanie red. Grażyny Ogrodowskiej odznaczeniem Zarządu SDP O/Katowice.
18. Inne sprawy.
19. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach.

Projekt Regulaminu obrad Zebrania – TUTAJ.

Przypominamy o obowiązku uiszczenia składek członkowskich. Zaległe składki można opłacić przelewem na rachunek Oddziału SDP: nr 52 1050 1214 1000 0090 3020 8061.

Za rok 2024 składka członkowska wynosi 195 zł (co stanowi: 15 zł za każdy miesiąc w roku + 15 zł na IFJ), a obniżona składka dla członków – emerytów 105 zł (co stanowi: 90 zł za rok + 15 zł na IFJ). Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek, wpłacają składkę roczną
oraz dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.

Zarząd SDP o/Katowice