"Chociaż jest obrońcą, podrywa swych kolegów" - Tomasz Zimoch, tv
 
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Katowicach
r 31 maja 2023

Zarząd Oddziału SDP w Katowicach podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Katowicach. Zebranie odbędzie się w piątek, 16 czerwca o godz. 16:30 (pierwszy termin)godz. 17:00 (drugi termin) w Klubie Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” przy ulicy Warszawskiej 47 w Katowicach.

Jednocześnie prosimy o powiadomienie pozostałych członków o terminie zebrania.

porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania.
5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Oddziału SDP W Katowicach za rok obrotowy 2022.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2022.
7. Sprawozdanie z działalności Sądu Dziennikarskiego za rok obrotowy 2022.
8. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności Zebrania do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Oddziału SDP w Katowicach za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku SDP O/Katowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Dziennikarskiego za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium prezes zarządu Stowarzyszenia
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
16. Wybór prezesa Zarządu Oddziału SDP w Katowicach na kadencję 2023 – 2026.
17. Podjęcie uchwały powołującej Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszania na kadencję 2023 – 2026.
18. Wybór członków Zarządu Oddziału SDP w Katowicach na kadencję 2023 – 2026.
19. Podjęcie uchwały powołującej Członków Zarządu Oddziału Stowarzyszania na kadencję 2023 – 2026.
20. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału SDP w Katowicach na kadencję 2023 – 2026.
21. Podjęcie uchwały powołującej Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszania na kadencję 2023 – 2026.
22. Wybór Komisji Członkowskiej Oddziału na kadencję 2023 – 2026.
23. Podjęcie uchwały powołującej Komisję Członkowską Oddziału na kadencję 2023 – 2026.
24. Wybór przedstawicieli Sądu Dziennikarskiego na kadencję 2023 – 2026.
25. Podjęcie uchwały powołującej przedstawicieli Sądu Dziennikarskiego na kadencję 2023 – 2026.
26. Wybór rzecznika dyscyplinarnego Oddziału na kadencję 2023 – 2026.
27. Podjęcie uchwały powołującej rzecznika dyscyplinarnego Oddziału na kadencję 2023 – 2026.
28. Inne sprawy.
29. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach.

Projekt Regulaminu obrad Zebrania – TUTAJ.

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich. Zaległe składki można opłacić przelewem na rachunek Oddziału SDP: nr 52 1050 1214 1000 0090 3020 8061. W zebraniu mogą brać udział tylko członkowie z uregulowanymi składakami na 2023 rok!

Za rok 2023 składka członkowska wynosi 165 zł, a obniżona składka dla członków – emerytów 90 zł. Od kolejnego roku roczna składka będzie wynosić 195 zł (co stanowi: 15 zł za każdy miesiąc w roku + 15 zł na IFJ), a obniżona składka dla członków – emerytów 105 zł (co stanowi: 90 zł za rok + 15 zł na IFJ). Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek, wpłacają składkę roczną oraz dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.

Wysokość składki członkowskiej za rok 2023, jeżeli została uiszczona przed dniem podjęcia uchwały ZG, pozostaje bez zmian.

Zarząd SDP o/Katowice